nawarat's Blog

ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

Monday, February 20, 2006

บทความดูงาน

Soft Ware Park


เทคโนโลยีที่ได้จากการไปดูงานที่ Software Park Thailand

E-Learning
วิวัฒนาการการเรียนรู้
บ้านหรือสำนัก โรงเรียน , มหาวิทยาลัย E-Learning
E-Learning คือ การนำส่งข่าวสารสนเทศการติดต่อส่อสาร เป็นการเข้าเรียนหรือฝึกอบรมแบบไม่พร้อมและแบบพร้อมกัน กับผู้เรียนและผู้สอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มาตราฐานของ E-Learning คือ SCORM
ขบานการพัฒนาเนื้อหา E-Learning คือ ADDIE

Analysis Design Develop Implement Evalution
ขบวนการ ISD
- ผู้ออกแบบสื่อการสอน
1. ผู้เชี่ยวชาญผลิตสื่อ
2. ผู้ออกแบบกราฟิก
3. คนเขียนบท
4. ผู้ผลิตภาพและ VDO
5. โปรแกรมเมอร์
6. ผู้บริหารเครือข่าย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (SME)
- ผู้สอน
- ผู้เรียน
ประวัติของ Software Park Thailand
ยื่นเรื่องเข้า ครม. เมื่อ ค.ศ. 1997 เพื่อจัดตั้งเป็น Software Park Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการนำเข้าตัว Software และเพิ่มปริมาณการส่งออก Software อีกด้วย
Software Park Thailand สังกัดอยู่กับ สวทช. มีบริษัทที่อบู่กับ Software Park Thailand อยู่กว่า 600 บริษัท
ภายใน Software Park Thailand มี
- Software Industry Cluster
- Tncubator for Software SMEs
- Technology Transfer Center
- Market Place for Software
- Funding Coordination


ประโยชน์จากการดูงานที่ Software Park Thailand
การไปดูงานที่ Software Park Thailand นั้นได้รับความรู้ทางด้าน E-Learning มากขึ้น ได้รู้วิธีการจัดทำ E-Learning และมีความเข้าใจกับ E-Learning มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังได้พบ ได้เห็นบริษัทต่างๆ ที่ผลิต Software ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีการส่งออก Software เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องนำเข้าเพียงอย่างเดียว แถมยังได้เห็นการจัดการภายในของ Software Park Thailand รวมทั้งการฝึกอบรมและการสอนวิธีการทำ Software และช่วยหาตลาดให้กับผู้เริ่มลงทุนในธุรกิจ SoftwareTOT


เทคโนโลยีที่ได้จากการไปดูงานที่ TOT

Intronet คือ การเชื่อมต่อภายในองค์กร
Internet คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่าย
เดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
Internet คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการ
เข้ามาในเครือข่าย
Internet คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
Internet คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)
สำหรับคำว่า Internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลได้ว่า “การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย”
Extranet คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce
E-Government ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต , การประมูล (E-Auction)
E-Learning ทาง TOT จะเชื่อมโยงโรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยจะรวบรวมการเรียนการสอน ซึงมีทั้งโรงเรียนไกลกังวล สนใจดูได้ที่ www.ditv.viz
E-Conference ทาง TOT ก็ได้มีการจัดทำ โดยการประชุมผ่านทางโครงข่าย
VPN คือ โครงข่ายเสมือนส่วนตัว สื่อสัญญาณมี 3 โครงข่าย คือ
1. ATM เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
ข้อดี รับประกันคุณภาพ มีทั้งแบบกะรันตรีตลอดเวลา แต่ก็มีแบบการันตรีครึ่ง
เดียวและไม่การันตรีเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ เวลาจะติดตั้งก็ต้องสร้างเส้นทางก่อนเสมอ
ข้อเสีย ราคาแพงเพราะว่าต้องวางเส้นทางก่อน , ไม่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อ
หลายจุดเพราะต้องผ่านศูนย์กลางเสมอตัวอย่างที่ๆ ใช้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ธนาคาร
2. โครงข่าย IP ได้รับความนิยมและแพร่หลายทั่วโลก TOT ออกแบบเป็น
วงกลมคือ ถ้าจุดไหนขาดก็จะสามารถหมุนไปอักทางได้
ข้อดี ราคาถูก , รองรับ Multipoint ได้
ตัวอย่างที่ๆ ใช้ คือ TOT สำนักงานใหญ่สามารถคุยกับสาขาย่อยๆ ได้ และสาขาย่อยๆ ก็สามารถจะคุยกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านสาขาใหญ่ , ที่ศาลาว่าการทุกจังหวัด
3. Metrolan ข้อดี อุปกรณ์ราคาถูกกว่า IP การใช้งาน VDO Conference และ
VDO เลาเตอร์ แต่ต้องมีตัวเลาเตอร์ , ค่าบริการมีราคาถูกกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่า IP
VPDN คือ การเชื่อมต่อทางมหาวิทยาลัย เช่น จากเชียงใหม่เชื่อมต่อเข้ามาเพียง 3 บาท สามารถเชื่อมต่อเข้ามหาวิทยาลัยได้
ADSL หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดาวโหลดข้อมูลได้สูงกว่าโมเด็มธรรมดา 5 เท่า และเล่นอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกับการโทรศัพท์ได้
ดาวเทียมไทยคมมีชื่อเต็ม ว่า ดาวเทียมไทยคมนาคม เป็นชื่อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
TOT CA คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบัตรยืนยันตัวตนทางอินเทอร์เน็ต
· ปัญหาทางอินเตอร์เน็ต
1.ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงได้
2.ไม่สามารถรับรองได้ว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง
3.ไม่สามารถรักษาความลับได้
4.ไม่สามารถรับรองข้อมูลได้
เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการติดต่อซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต
· ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเข้ารหัสและรายมือชื่อ
1.เข้ารหัส แปลงข้อมูลที่อ่านได้ให้อยู่ในรูปแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบที่อ่านไม่ได้ (Encrypt)
2.การถอดรหัส เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อ่านไม่ได้ให้กลับมาเป็นข้อมูลที่อ่านได้อีกครั้งหนึ่ง
· Digital Signature คือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ
· ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
1.การระบุตัวบุคคล
2.การรักษาความแท้จริงของข้อมูล
3.การรักษาความลับของข้อมูล
4.การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
· รูปแบบ TOT CA
1.ใบรับรองสำหรับบุคคลแบบทดลองใช้ ทดลองใช้ได้ที่ www.ca.tot.co.th
2.ใบรับรองสำหรับบุคคล เช่น บุคคลที่จะติดต่อกับกงศุลต่างๆ
3.ใบรับรองสำหรับเครื่องแม่ข่าย
· รูปแบบของ TOT CA
1.ดิสเก็ต (Floppy A) ราคา 100 บาท ใช้ระยะเวลา 1 ปี
2.Smart Card ข้อดีสามารถพกติดตัว นำไปใช้ได้ทุกๆ ที่
· ระบบความปลอดภัยของห้อง CA
1.Authentication
2.ลายนิ้วมือ
3.Smart Card
4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์จากการดูงานที่ TOT
การไปดูงานที่ TOT นั้นได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ยิ่งในด้านสารสนเทศทางการสื่อสาร อีกทั้งยังได้ทราบถึงเรื่องใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ในด้านสารสนเทศทางการสื่อสารที่ได้นั้นก็มี Intranet , Intronet , Extranet , E-Government , E-Learning , E-Conference , VPN , โครงข่าย ATM , โครงข่าย IP , VPDN , Metrolan และ ADSL ส่วนทางด้านใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ได้ทราบถึงการออกใบรับรอง , ประโยชน์ที่ได้รับ , รูปแบบของใบรับรอง , รูปแบบของตัวใบรับรอง และระบบความปลอดภัยของห้อง CA นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รู้จักและผูกมิตรกับพี่ๆ นิเทศศาสตร์ ต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งการไปดูงานที่นี้ก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home