nawarat's Blog

ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

Monday, February 20, 2006

หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน
เรื่อง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกพิเศษ กระดาษถนอมสายตา(14.5 x 21 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 272 หน้า
ราคา: 140 บาท
บทความทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่ประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารประกอบการบรรยายในที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราช บัณฑิตยสถาน และได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของราชบัณฑิตยสถาน
ซึ่งบทความเหล่านี้ได้ประมวลข้อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีกรอบความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างไปเรื่อง: คุณนั่นแหละเป็นเจ้าชีวิต
เรียบเรียง: อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกธรรมดา กระดาษถนอมสายตา (12 x 18.5 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 128 หน้า
ราคา: 100 บาท
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิธีเปลียนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจและทำให้ คุณดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจ ซึ่งคุณสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ในเมื่อชีวิตเป็นของคุณเพียงผู้เดียว คุณจึงต้องเป็นผู้กำหนดชีวิต และเป็นเจ้าชีวิตของคุณเองเรื่อง: ตำนานเสรีไทย
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม:8หน้าธรรมดา(19.5 x27 ซม.) / ปกแข็ง
จำนวน: 1,416 หน้า
ราคา: 1,700 บาท
ความสำเร็จในการรักษาเอกราชอธิปไตยตลอดจนเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิ ของชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิได้เกิดจากอภินิหารของสิ่งลึกลับใดๆ ประเทศไทยคงเอกราชและอธิปไตยไว้ได้ด้วยการต่อสู้ และการต่อสู้นั้นได้กระทำ โดยฝ่ายปฏิบัติการ องค์การและบุคคลที่เรียกตนเองว่า “เสรีไทย”เ รื่อง: เมื่อผมถวายอักษร สมเด็จพระเทพฯ
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกพิเศษ กระดาษถนอมสายตา(14.5 x 21 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 159 หน้า
ราคา: 120 บาท
ปีการศึกษา 2525 ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญจากมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ไปบรรยายในวิชา เศรษฐศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง แก่นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่4 ซึ่งมีนิสิตในรุ่น 10 คน กับ 1 พระองค์ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยการถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพ ฯ ความประทับใจไม่รู้ลืมได้ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ที่ทรงคุณค่าแห่งการจดจำ จนต้องตีพิมพ์อีกเป็นครั้งที่ 3เรื่อง: คำแม่สอน
เรียบเรียง: จุลลดา
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกธรรมดา กระดาษถนอมสายตา (12 x 18.5 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 160 หน้า
ราคา: 110 บาท
สำหรับแม่...การต่อสู้ดิ้นรนที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตคือการเรียนรู้ว่าตนเองคือใคร กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเราเอง ด้วยการรู้จักวิเคราะห์ตนเอง

0 Comments:

Post a Comment

<< Home