nawarat's Blog

ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

Tuesday, February 21, 2006


แหล่งสารสนเทศที่น่าสนใจ

ถนนพระอาทิตย์


ประวัติถนนพระอาทิตย์
ความเป็นมาของบริเวณถนนพระอาทิตย์นี้ สืบย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยแรกตั้งกรุงเทพฯ เมื่อ 200 ปีกว่าปีมาแล้ว ที่ดินแถบนี้ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของพระนครทั้งวังหลวง วังหน้า จึงพลอยเป็นที่ตั้งของวังเจ้านายเชื้อพระวงศ์มาหลายยุคหลายสมัยร่องรอยความเป็นย่านเจ้าบ้านนายที่ยังคงมีให้เห็นอยู่ก็ได้แก่ ตัวตึกเก่าทั้งขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) และตึกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ตึกทั้งสองหลังนี้เป็นอาคารในบริเวณวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ (พระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ 5) มาแต่เดิม ส่วนอาคารที่ทำการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้น ในอดีตเคยเป็นตำหนักของพระองค์เจ้าหญิงมนัสสวาทสุขสวัสดิ์ ถัดมาที่เป็น “บ้านเจ้าพระยา” ซึ่งเคยใช้เป็นที่ตั้งศาลรัฐธรรมนูญอยู่พักหนึ่งนั้น ก็เป็นวังเก่าของพระองค์เจ้าคำรบ พระบิดาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นอกจากนี้แล้วตามซอกซอยที่แยกออกจากถนนพระอาทิตย์นั้น หากลองเดินเข้าไปดู จะพบว่าล้วนอุดมไปด้วยบ้านเรือนไม้อย่างเก่าๆซึ่งบางหลังยังคงความงามไว้ให้เห็นอยู่มากอย่างตึกทรงฝรั่งที่เป็นสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน (เกอเธ่) เดิมแล้วปัจจุบันเป็น “บ้านพระอาทิตย์” ของบริษัทผู้จัดการนั้น ก็เคยเป็นบ้านของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา) เสนาบดีกระทรวงวังในสมัยรัชกาลที่ 7 มาก่อน ท่านผู้นี้สืบสายสกุลและมรดกที่ดินมาจากเจ้านายทางวังหน้าตั้งแต่ครั้งต้นรัตนโกสินทร์เมื่อบริษัทผู้จัดการมาซื้อบ้านพระอาทิตย์นั้น นอกจากจะได้บูรณะอย่างดีแล้ว ยังก่อสร้างอาคารอื่นๆ “ล้อ” กับตัวบ้านเดิม ตึกทรงโบราณที่อยู่ติดถนนนั้น ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ร้าน Coffee & More ร้านขายกาแฟ ชา นานาชนิด กับขนมเค้กอร่อยๆ

ถนนพระอาทิตย์
ชุมชนสำคัญที่เติบโตพร้อมกับการสร้างพระนครเป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปวัฒนธรรมตัวถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามีวังเจ้านายบ้านเรือนข้าราชบริพารและราษฎรเรียงรายที่สองฝั่งถนนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์ผูกพันอย่างต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯมาจนถึงปัจจุบัน
ต้นลำพู ในบริเวณนี้แต่เดิมมีต้นลำพู ขึ้นหนาแน่นจึงเรียกว่า บางลำพู
บ้านเจ้าพระยา เดิมเป็นวังกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมารัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ซื้อที่ดินแล้วสร้างที่ทำการกรมตำรวจ บริเวณนี้จึงได้เรียกกันว่า วังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบ
บ้านพระอาทิตย์ หรือ เกอเธ่ ( สถาบันวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน ) ในอดีตเคยเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของผู้ที่สนใจในศิลปะ วรรณกรรมภาพยนตร์และการแสดง
อาคารองค์การยูนิเซฟ ที่ตั้งอาคารนั้นแต่เดิม เป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ถือเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญในประวัติศาสตร์โดยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ป้อมพระสุเมรุ และ สวนสาธารณะสันติชัยปราการป้อมพระสุเมรุ สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 ตามกำแพงพระนครชั้นนอกรายล้อมแนวคลองรอบกรุงไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยแรกสร้างมี 14 ป้อม คือ จักรเพชร ผีเสื้อ พระจันทร์ พระอาทิตย์ พระสุเมรุ มหากาฬ มหาชัย มหาปราบ มหายักษ์ มหาฤกษ์ ยุคนธร วิสันธร เสือทยาน และหมูทะลวง ภายหลังป้อมต่างๆ ทรุดโทรมลงจึงรื้อทิ้งเกือบหมดคงเหลือเพียงป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ
สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ในบริเวณ ถนนพระอาทิตย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งทิศตะวันออกขนาดพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ มีความร่มรื่นประกับกับทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นที่นิยมของประชาชน ในการพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ภายในบริเวณมีสถานที่สำคัญได้แก่ ป้อมพระสุเมรุ สร้างขึ้นในสมัย ร .1และพระที่นั่งสันติชัยปราการที่สร้างขึ้นใหม่


สถานที่น่าสนใจบนถนนพระอาทิตย์


ป้อมพระสุเมรุ
ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมพระกำแพงพระนครอยู่ทางด้านเหนือของพระนคร ตั้งอยู่ที่ปากคลองบางลำพูหรือคลองคูพระนครริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากบางลำพูประตูใหม่หรือสี่แยกบางลำพูในปัจจุบันประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร เมื่อแรกสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ป้อมนี้อยู่ในความดูแลของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ซึ่งสมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองในพระนครออกเป็น ๒ ส่วนโดยถือเอาวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นกึ่งกลางพระนคร ตั้งแต่ประตูสำราญราษฎร์หรือประตูผีขึ้นไปทางด้านเหนือพระนครถึงปากคลองตลาดเป็นเขตปกครองของพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวง หลังป้อมพระสุเมรุในภาพนี้มีวัดสังเวศวิศยารามตั้งอยู่ วัดนี้ตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครตรงปากคลองบางลำพู คือ อยู่ตรงกันข้ามกับป้อมพระสุเมรุอีกด้านหนี่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกับป้อมพระสุเมรุ ส่วนตรงกันข้ามกับป้อมพระสุเมรุในพระนครมีวังเจ้านายวังหน้าอยู่ ๒ วัง สำหรับบ้านเรือนราษฎรในบริเวณนี้ ทั้งในพระนครและนอกพระนครเป็นข้าราชการไพร่และข้าทาสวังหน้า แต่ก็คงจะมีบ้านเรือนไม่หนาแน่นมากนัก ที่อยู่ปากคลองบางลำพูและริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่เป็นเรือนแพ แต่ก็คงจะอยู่ไม่หนาแน่นเช่นกัน ปรากฏว่าเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่พระบาทสมเด็จพระจอมเล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในต้นรัชกาลได้เกิดผู้ร้าย ทำการปล้นฆ่าหลายราย เป็นการท้าทายอำนาจทางการที่บางลำพูก็เกิดมีผู้ร้ายจำนวนตั้ง ๒๐–๓๐คน คุมพวกเข้าปล้นเรือนแพที่จอดอยู่ปากคลองบางลำพู แล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย แต่ทางการก็ตามจับคนร้าย ได้ภายในไม่กี่วัน แล้วตัดสินลงโทษประหารชีวิตตัวการหลายคน ส่วนนอกนั้นก็ให้เฆี่ยนแล้วจำคุกไว้ เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินเล็กๆ แคบ พอที่คนช้างม้าและเกวียนเดินได้เท่านั้น ครั้นถึงรัชกาลที่ ๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสอินเดียและสิงคโปร์ไปทอดพระเนตรเห็นถนนหนทางแบบยุโรปในเมืองหล่านั้น เมื่อเสด็จฯ กลับมาแล้วจังได้โปรดเกล้าฯให้สร้างถนน รอบกำแพงภายในพระนครขึ้น ถนนตั้งแต่ห้อมพระสุเมรุไปจนถึงป้อมมหากาฬให้เรียกว่า ถนนพระสุเมรุ ตามชื่อป้อม ส่วนถนนไปทางท่าช้างวังหน้าให้เรียกว่า ถนนพระอาทิตย์ ตามชื่อป้อมพระอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองคูพระนครเดิมหรือคลองโรงไหมหรือคลองหลอดในรัชกาลนี้ได้มีการสร้างประตูกำแพงพระนครใหม่แต่ที่บางลำพู และที่สะพานเหล็กบนชาวบ้านเรียกว่า ประตูใหม่ ทั้งคู่ คือ ที่บางลำพูประตูใหม่ แต่ที่สะพานเหล็กบนสร้างประตูเป็นสามยอดชาวบ้านจึงเรียกว่า ประตูใหม่สามยอด แล้วเลยเรียกสั้นๆ ว่า ประตูสามยอด ที่บางลำพูประตูใหม่นี้ มีตลาดใหญ่เรียกว่า ตลาดยอดอยู่ในกำแพงเพระนคร ส่วนนอกกำแพงพระนครตรงเชิงสะพานนรรัตนสถาน มีตลาดอีกตลาดหนึ่ง สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเอาทุเรียนและผลไม้ต่าง ๆ จากสวนบางขุนนนท ์ บางกอกน้อย บางซื่อ และบางซ่อน มาวางขาย ชาวบ้านจึ้งเรียกว่า ตลาดทุเรียน หนังสืออ้างอิง อนุทินกรุงเทพฯ ภาพแห่งความทรงจำ เทพชู ทับทอง สำนักพิมพ์ ปิรามิดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 2545


สวนสันติชัยปราการ
สวนสันติชัยปราการสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพ.ศ. 2542 ภายในสวนสันติชัยปราการมีพระที่นั่งสันติชัยปราการริมน้ำไม่ไกลจากพระที่นั่งฯ มีต้นลำพูต้นสุดท้ายของย่านนี้ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบางลำพู และประติมากรรชื่อ "วิถึชึวิตบางลำพู" บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัชกาลที่ 7 ภายในบริเวณนี้ยังเป้ฯที่ตั้งของป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 2 ป้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่เหลืออยู่


บ้านพระอาทิตย์
บ้านเลขที่ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6-7 บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เดิมเป็นที่ตั้งวังของเจ้าเสนาบดีฝ่ายพระราชวังบวร สถานมงคลเมื่อสมัยรัชกาลที่ 1 จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ 5จึงตกเป็นของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (มรว.เย็น อิศรเสนา) ซึ่งเป็นเสนาบดี กระทรวงการคลังในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้สร้างบ้านขึ้นใหม่เพราะวังเดิมชำรุดทรุดโทรมไปแล้ว ลักษณะอาคารเป็นตึก 2 ชั้นยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องว่าว ลักษณะเด่นอยู่ที่ยอดโดมของอาคารหลังใหม่และอาคาร 2 หลังที่เชื่อมโยงกันด้วยระเบียงประดับชายคา และช่องลมด้วยลวดลายไม้ฉลุ
บ้านพระอาทิตย์ Coffee & Moreชา กาแฟ เค้กเปิด : จันทร์-พฤหัสบดี 10.30-22.00 น.
ศุกร์ 10.30-24.00 น.
เสาร์ 11.00-24.00 น.
อาทิตย์ 11.00-22.00 น.
โทร. 0-2280-7878-9โรตี-มะตะบะ(เจ้าเก่าท่าพระจันทร์)
โรตีมะตะบะ เป็นอาหารประจำชาติของชาวมุสลิม ที่ขึ้นชื่อมากในย่านถนนพระอาทิตย์ หากใครเคยไปเดินย่านพระอาทิตย์ ก็คงจะพอคุ้นตากันบ้างเพราะว่าร้านนี้อยู่ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุ บิดานายอับดุล การิม เริ่มค้าขายเมื่อสงครามโลกครั้งที่2 พ.ศ.2486 บริเวณริมท่าน้ำท่าพระจันทร์ จากนั้นปีพ.ศ.2527 จึงย้ายมาอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ ตรงข้ามป้อมพระสุเมรุ ประมาณ 15 ปีมาแล้ว เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00น. - 20.00น.ในราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท ถ้าอยากลองชิมอาหารมุสลิมรสชาติดีก็มาเดินเล่นแถวถนนพระอาทิตย์ นอกจากจะได้บรรยากาศที่ดูแปลกตา แล้วยังได้ทานอาหารแปลกๆ อีกด้วย
ที่อยู่:เลขที่ 136 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทร: 2822119, 6293353
รายการอาหาร มะตะบะ ไก่ เนื้อ แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ไก่ แกงกะหรี่ปลา โรตีเนื้อหนุ่มๆ และอื่นๆ อีกมากมาย


ร้านกิน-ดื่ม
ร้านสวย บรรยากาสดี บนถนนพระอาทิตย์
กินดื่ม ที่อยู่: ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 เมนูจานเด็ด: ต้มยำกุ้ง, ยำปลาดุกฟู ประเภทอาหาร: ไทย ป้ายรับรอง / แนะนำร้าน: - เวลาเปิดบริการ: ทุกวัน, เวลา 18:00 - 02:00 จุดสังเกต/วิธีเดินทาง: มาจากหน้าโรงเรียนเซ็นคาเบรียล ตรงไปเรื่อยๆจนถึงแยกที่จะตรงไปบางลำภู เลี้ยวขวาเข้าถนนพระอาทิตย์ ร้านอยู่ประมาณกลางๆถนน จุดขาย: เพลงเพราะ บรรยากาศดี ลักษณะที่ตั้ง: ตึกแถว บรรยากาศภายในร้าน: เป็นกันเอง, สังสรรค์, คึกคัก, โรแมนติก, สบายสบาย ประมาณการค่าอาหารต่อคน: 101-300 บาท การสำรองที่นั่งล่วงหน้า: ไม่จำเป็น บริการส่งนอกสถานที่: ไม่มี เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์: มีจำหน่าย ประเภทของดนตรี: ทั้งเปิดเทปและแสดงสด การสูบบุหรี่ในร้าน: สูบได้ บัตรเครดิตที่ยินดีรับ: ไม่รับบัตรเครดิต สถานที่จอดรถ: ตลอดข้างทางการเดินทาง
ถ้าเป็นรถยนต์
• วันอาทิตย์ สามารถจอดรถ ริมถนนพระอาทิตย์ได้ตลอดวัน • วันเสาร์ และวันธรรมดา ถนนพระอาทิตย์ ห้ามจอดเฉพาะเวลา 6.00 - 9.00 น. และ 16.00 - 19.00 น. ช่วงกลางวัน และกลางคืนจอดได้ตลอด
ถ้ามารถเมล์
• มีสาย รอบเมือง 35, 53 จากสนามหลวงสาย 32, 33, 64 หรือ ป.อ


แผนที่การเดินทาง

ตำแหน่งสถานที่ที่น่าสนใจ

Monday, February 20, 2006

บทความดูงาน

Soft Ware Park


เทคโนโลยีที่ได้จากการไปดูงานที่ Software Park Thailand

E-Learning
วิวัฒนาการการเรียนรู้
บ้านหรือสำนัก โรงเรียน , มหาวิทยาลัย E-Learning
E-Learning คือ การนำส่งข่าวสารสนเทศการติดต่อส่อสาร เป็นการเข้าเรียนหรือฝึกอบรมแบบไม่พร้อมและแบบพร้อมกัน กับผู้เรียนและผู้สอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มาตราฐานของ E-Learning คือ SCORM
ขบานการพัฒนาเนื้อหา E-Learning คือ ADDIE

Analysis Design Develop Implement Evalution
ขบวนการ ISD
- ผู้ออกแบบสื่อการสอน
1. ผู้เชี่ยวชาญผลิตสื่อ
2. ผู้ออกแบบกราฟิก
3. คนเขียนบท
4. ผู้ผลิตภาพและ VDO
5. โปรแกรมเมอร์
6. ผู้บริหารเครือข่าย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (SME)
- ผู้สอน
- ผู้เรียน
ประวัติของ Software Park Thailand
ยื่นเรื่องเข้า ครม. เมื่อ ค.ศ. 1997 เพื่อจัดตั้งเป็น Software Park Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการนำเข้าตัว Software และเพิ่มปริมาณการส่งออก Software อีกด้วย
Software Park Thailand สังกัดอยู่กับ สวทช. มีบริษัทที่อบู่กับ Software Park Thailand อยู่กว่า 600 บริษัท
ภายใน Software Park Thailand มี
- Software Industry Cluster
- Tncubator for Software SMEs
- Technology Transfer Center
- Market Place for Software
- Funding Coordination


ประโยชน์จากการดูงานที่ Software Park Thailand
การไปดูงานที่ Software Park Thailand นั้นได้รับความรู้ทางด้าน E-Learning มากขึ้น ได้รู้วิธีการจัดทำ E-Learning และมีความเข้าใจกับ E-Learning มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังได้พบ ได้เห็นบริษัทต่างๆ ที่ผลิต Software ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีการส่งออก Software เพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องนำเข้าเพียงอย่างเดียว แถมยังได้เห็นการจัดการภายในของ Software Park Thailand รวมทั้งการฝึกอบรมและการสอนวิธีการทำ Software และช่วยหาตลาดให้กับผู้เริ่มลงทุนในธุรกิจ SoftwareTOT


เทคโนโลยีที่ได้จากการไปดูงานที่ TOT

Intronet คือ การเชื่อมต่อภายในองค์กร
Internet คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่าย
เดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
Internet คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการ
เข้ามาในเครือข่าย
Internet คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
Internet คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)
สำหรับคำว่า Internet หากแยกศัพท์จะได้ออกมา 2 คำ คือ คำว่า Inter และคำว่า net ซึ่ง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และคำว่า Net มาจากคำว่า Network หรือเครือข่าย เมื่อนำความหมายของทั้ง 2 คำมารวมกัน จึงแปลได้ว่า “การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย”
Extranet คือ มีความคล้ายกับ Intranet เพียงแต่สามารถเปิดช่องให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้ามาใช้บริการของ Server ได้ส่วนมากใช้ในเรื่อง E-commerce
E-Government ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง การเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต , การประมูล (E-Auction)
E-Learning ทาง TOT จะเชื่อมโยงโรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยจะรวบรวมการเรียนการสอน ซึงมีทั้งโรงเรียนไกลกังวล สนใจดูได้ที่ www.ditv.viz
E-Conference ทาง TOT ก็ได้มีการจัดทำ โดยการประชุมผ่านทางโครงข่าย
VPN คือ โครงข่ายเสมือนส่วนตัว สื่อสัญญาณมี 3 โครงข่าย คือ
1. ATM เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
ข้อดี รับประกันคุณภาพ มีทั้งแบบกะรันตรีตลอดเวลา แต่ก็มีแบบการันตรีครึ่ง
เดียวและไม่การันตรีเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ เวลาจะติดตั้งก็ต้องสร้างเส้นทางก่อนเสมอ
ข้อเสีย ราคาแพงเพราะว่าต้องวางเส้นทางก่อน , ไม่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อ
หลายจุดเพราะต้องผ่านศูนย์กลางเสมอตัวอย่างที่ๆ ใช้ คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ธนาคาร
2. โครงข่าย IP ได้รับความนิยมและแพร่หลายทั่วโลก TOT ออกแบบเป็น
วงกลมคือ ถ้าจุดไหนขาดก็จะสามารถหมุนไปอักทางได้
ข้อดี ราคาถูก , รองรับ Multipoint ได้
ตัวอย่างที่ๆ ใช้ คือ TOT สำนักงานใหญ่สามารถคุยกับสาขาย่อยๆ ได้ และสาขาย่อยๆ ก็สามารถจะคุยกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านสาขาใหญ่ , ที่ศาลาว่าการทุกจังหวัด
3. Metrolan ข้อดี อุปกรณ์ราคาถูกกว่า IP การใช้งาน VDO Conference และ
VDO เลาเตอร์ แต่ต้องมีตัวเลาเตอร์ , ค่าบริการมีราคาถูกกว่า และมีความยืดหยุ่นมากกว่า IP
VPDN คือ การเชื่อมต่อทางมหาวิทยาลัย เช่น จากเชียงใหม่เชื่อมต่อเข้ามาเพียง 3 บาท สามารถเชื่อมต่อเข้ามหาวิทยาลัยได้
ADSL หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดาวโหลดข้อมูลได้สูงกว่าโมเด็มธรรมดา 5 เท่า และเล่นอินเตอร์เน็ตได้พร้อมกับการโทรศัพท์ได้
ดาวเทียมไทยคมมีชื่อเต็ม ว่า ดาวเทียมไทยคมนาคม เป็นชื่อพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
TOT CA คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบัตรยืนยันตัวตนทางอินเทอร์เน็ต
· ปัญหาทางอินเตอร์เน็ต
1.ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงได้
2.ไม่สามารถรับรองได้ว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง
3.ไม่สามารถรักษาความลับได้
4.ไม่สามารถรับรองข้อมูลได้
เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้จึงทำให้เกิดใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการติดต่อซื้อ-ขายทางอินเทอร์เน็ต
· ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเข้ารหัสและรายมือชื่อ
1.เข้ารหัส แปลงข้อมูลที่อ่านได้ให้อยู่ในรูปแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบที่อ่านไม่ได้ (Encrypt)
2.การถอดรหัส เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อ่านไม่ได้ให้กลับมาเป็นข้อมูลที่อ่านได้อีกครั้งหนึ่ง
· Digital Signature คือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีเข้ารหัสด้วยกุญแจสาธารณะ
· ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
1.การระบุตัวบุคคล
2.การรักษาความแท้จริงของข้อมูล
3.การรักษาความลับของข้อมูล
4.การป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ
· รูปแบบ TOT CA
1.ใบรับรองสำหรับบุคคลแบบทดลองใช้ ทดลองใช้ได้ที่ www.ca.tot.co.th
2.ใบรับรองสำหรับบุคคล เช่น บุคคลที่จะติดต่อกับกงศุลต่างๆ
3.ใบรับรองสำหรับเครื่องแม่ข่าย
· รูปแบบของ TOT CA
1.ดิสเก็ต (Floppy A) ราคา 100 บาท ใช้ระยะเวลา 1 ปี
2.Smart Card ข้อดีสามารถพกติดตัว นำไปใช้ได้ทุกๆ ที่
· ระบบความปลอดภัยของห้อง CA
1.Authentication
2.ลายนิ้วมือ
3.Smart Card
4.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์จากการดูงานที่ TOT
การไปดูงานที่ TOT นั้นได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ยิ่งในด้านสารสนเทศทางการสื่อสาร อีกทั้งยังได้ทราบถึงเรื่องใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ในด้านสารสนเทศทางการสื่อสารที่ได้นั้นก็มี Intranet , Intronet , Extranet , E-Government , E-Learning , E-Conference , VPN , โครงข่าย ATM , โครงข่าย IP , VPDN , Metrolan และ ADSL ส่วนทางด้านใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ได้ทราบถึงการออกใบรับรอง , ประโยชน์ที่ได้รับ , รูปแบบของใบรับรอง , รูปแบบของตัวใบรับรอง และระบบความปลอดภัยของห้อง CA นอกจากจะได้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังได้รู้จักและผูกมิตรกับพี่ๆ นิเทศศาสตร์ ต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งการไปดูงานที่นี้ก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

วิจารณ์ภาพยนตร์ถึง...... เพื่อนสนิททั่วประเทศ
สวัสดี.....คุณเคยแอบรักเพื่อนหรือเปล่า? คุณเคยมีเพื่อนหรือเปล่า? แล้วคุณเคยมีเพื่อนรักไหม? ถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า คุณเคยแอบรักเพื่อนหรือเปล่าล่ะ? คำตอบของคุณคืออะไร ถ้าคำตอบของคุณคือ เคย แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางใจกับใครบางคน คนที่คุณเรียกเขาว่า เพื่อนสนิท คนที่คุณสร้างมิตรภาพกับเขาด้วยรอยยิ้มในครั้งแรกที่เจอ คนที่คุณยินดีจะสร้างมิตรภาพกับเขาต่อด้วยการชวนไปกินข้าว และคนที่คุณยอมให้เขาเข้ามาจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตคุณได้อย่างเสรี คนที่คุณรู้สึกว่าอยากเลิกใช้คำว่า เพื่อนสนิท กับเขาสักที ถ้าคุณพร้อมแล้ว รวบรวมความกล้าชวนเพื่อนสนิทมาพูดความในใจซะ เพราะ จีเอ็มเอ็ม ไท หับ เขาขยับจับเรื่องของ เพื่อนสนิท มาทำเป็นภาพยนตร์โรแมนกิ๊ก คอมมาดี้ ฝีมือกำกับฯของ เอส คมกฤษ ตรีวิมล 1 ในผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง แฟนฉัน แล้ว เรื่องราวความรักของคนสามคน ที่เกิดขึ้น สองที่ สองเวลา แต่ความรักของคนคู่ไหนจะสามารถก้าวพ้นเส้นแบ่งบางๆระหว่างคำว่าเพื่อนไปได้ พวกเขาจะกล้าเปลี่ยนมิตรภาพของเพื่อนให้เกินกว่าเพื่อนมั้ย6 ตุลาคม นี้ คำตอบทั้งหมดรอให้คุณซึ้ง สนุก สุข สนิทแล้ว ทุกโรงภาพยนตร์
จาก..... คนไม่อยากเป็นเพื่อนสนิท

ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท : ศิลปะ และ จินตนาการ
จะวิจารณ์ก็ไม่มีความรู้ เอาเป็นว่ามาเขียนพรรณาละกันคะ ศิลปะ และ จินตนาการ ดิฉันไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะ แต่ในความรู้สึกของดิฉันศิลปะคือสิ่งที่ไร้ขอบเขต ไม่มีสิ่งใดๆ มาจำกัด การสร้างภาพยนตร์สักเรื่อง ผู้สร้างพยายามสื่อความหมายเรียงร้อยถ้อยคำและบรรยากาศต่างๆ เพื่อให้ผู้รับชมได้รู้สึกถึงอารมณ์และบรรยากาศของเรื่องนั้นๆ "เพื่อนสนิท" ศิลปะชิ้นหนึ่งที่ผู้สร้างจงใจปลดปล่อยจินตนาการของผู้ชมออกไป หลายๆ คำถามไม่มีคำตอบ แต่มุ่งไปที่ผู้ชมว่าคิด หรือรู้สึกเช่นไรกับฉากนั้นๆ เปรียบเสมือนภาพร่างดอกไม้สักภาพนึงที่มิได้มีการเติมแต่งใดๆ หากแต่เพียงผู้แต่งแต้มสีสรรรายละเอียดนั้น คือความรู้สึกของผู้รับชม ให้ออกมาเป็นหนังในใจของผู้ชม ภาพๆ นี้คือภาพในใจเรา ไม่มีความคิดความรู้สึกไหนผิดหรือถูก จากภาพยนตร์เรื่องนี้
หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน
เรื่อง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกพิเศษ กระดาษถนอมสายตา(14.5 x 21 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 272 หน้า
ราคา: 140 บาท
บทความทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ที่ประกอบเป็นหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารประกอบการบรรยายในที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราช บัณฑิตยสถาน และได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของราชบัณฑิตยสถาน
ซึ่งบทความเหล่านี้ได้ประมวลข้อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งมีกรอบความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างไปเรื่อง: คุณนั่นแหละเป็นเจ้าชีวิต
เรียบเรียง: อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกธรรมดา กระดาษถนอมสายตา (12 x 18.5 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 128 หน้า
ราคา: 100 บาท
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิธีเปลียนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจและทำให้ คุณดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจ ซึ่งคุณสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ในเมื่อชีวิตเป็นของคุณเพียงผู้เดียว คุณจึงต้องเป็นผู้กำหนดชีวิต และเป็นเจ้าชีวิตของคุณเองเรื่อง: ตำนานเสรีไทย
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม:8หน้าธรรมดา(19.5 x27 ซม.) / ปกแข็ง
จำนวน: 1,416 หน้า
ราคา: 1,700 บาท
ความสำเร็จในการรักษาเอกราชอธิปไตยตลอดจนเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิ ของชาติไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิได้เกิดจากอภินิหารของสิ่งลึกลับใดๆ ประเทศไทยคงเอกราชและอธิปไตยไว้ได้ด้วยการต่อสู้ และการต่อสู้นั้นได้กระทำ โดยฝ่ายปฏิบัติการ องค์การและบุคคลที่เรียกตนเองว่า “เสรีไทย”เ รื่อง: เมื่อผมถวายอักษร สมเด็จพระเทพฯ
เรียบเรียง: ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกพิเศษ กระดาษถนอมสายตา(14.5 x 21 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 159 หน้า
ราคา: 120 บาท
ปีการศึกษา 2525 ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญจากมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ไปบรรยายในวิชา เศรษฐศาสตร์การพัฒนาขั้นสูง แก่นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่4 ซึ่งมีนิสิตในรุ่น 10 คน กับ 1 พระองค์ สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ผู้ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยการถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพ ฯ ความประทับใจไม่รู้ลืมได้ถูกถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ที่ทรงคุณค่าแห่งการจดจำ จนต้องตีพิมพ์อีกเป็นครั้งที่ 3เรื่อง: คำแม่สอน
เรียบเรียง: จุลลดา
จัดพิมพ์: สำนักพิมพ์แสงดาว
รูปเล่ม: 16 หน้ายกธรรมดา กระดาษถนอมสายตา (12 x 18.5 ซม.) / ปกอ่อน
จำนวน: 160 หน้า
ราคา: 110 บาท
สำหรับแม่...การต่อสู้ดิ้นรนที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตคือการเรียนรู้ว่าตนเองคือใคร กำลังทำอะไร เพื่ออะไร ซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ความต้องการของตัวเราเอง ด้วยการรู้จักวิเคราะห์ตนเอง

Saturday, February 18, 2006

it ที่น่าสนใจ


คุณสมบัติเด่น
บิดตัวเครื่องเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่น โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ หรือเพลงได้ทันที
เลือกเล่นเพลงได้ตามต้องการ และสร้างรายชื่อเพลงได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องเล่นเพลงในตัว และปุ่มกดเฉพาะสำหรับเล่นเพลง
เพิ่มหน่วยความจำได้ถึง 1 กิกะไบต์ สำหรับการจัดเก็บเพลงคุณภาพระดับสเตอริโอกว่า 750 เพลง ด้วยเทคโนโลยีการอัดเพลงแบบแอดวานซ์ eAAC+
ส่งรายชื่อเพลงกับเพื่อนผ่านทางเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth, ข้อความมัลติมีเดีย หรืออีเมล์
ใช้หูฟังมาตราฐานได้โดยเสียบผ่านช่องที่อุปกรณ์ Headset
ถ่ายภาพและวิดีโอด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียด 2 ล้านพิกเซลในตัว
แบ่งปันและโชว์ภาพความทรงจำจากโทรศัพท์มือถือของคุณ

ใช้งานได้ 3 รูปแบบกับโนเกีย 3250 เพียงแค่บิดตัวเครื่อง คุณก็จะเข้าสู่โหมดเครื่องเล่นเพลงที่สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้มากถึง 1 กิกะไบต์ เก็บเพลงได้มากถึง 750 เพลง ถ่ายโอนเพลงในแผ่นซีดีของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่โทรศัพท์มือถือด้วย Nokia Audio Manager สามารถใช้หูฟังที่มาพร้อมกับชุดจัดจำหน่ายหรือหูฟังชนิดแจ็ค 3.5 มม. ของคุณเสียบเข้ากับสายเคเบิลได้
บิดตัวเครื่องอีกครั้ง โทรศัพท์ของคุณจะกลายเป็นกล้องดิจิตอล 2 ล้านพิกเซล ถ่ายภาพในแนวนอนหรือแนวตั้ง ซูมได้ 4 เท่า เก็บภาพถ่ายและวิดีโอในการ์ดหน่วยความจำชนิด microSD ขนาด 128 เมกกะไบท์ และอัพโหลดเข้าสู่ blog ด้วย Lifeblog
บิดกลับเข้าที่เดิมให้กลายเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่สามารถใช้งานได้ใน 5 ทวีป เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน EDGE และสร้างสรรค์ภาพถ่าย และเพลงของคุณได้ด้วยโปรแกรมที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง
ไม่ว่าคุณจะบิดไปด้านไหนก็มีสิ่งต่างๆ มากมายให้คุณเพลิดเพินด้วยโนเกีย 3250


เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโนเกีย 3250 ของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมจากโนเกีย

ใช้ฟังก์ชั่นแฮนด์ฟรีกับอุปกรณ์เสริมด้านเสียง

อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ผสานการทำงานระหว่างโทรศัพท์โนเกียของคุณเข้ากับรถยนต์ด้วยอุปกรณ์เสริมในรถยนต์


อุปกรณ์เสริมสำหรับจัดการด้านข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโทรศัพท์มือถือโนเกียของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมจัดการด้านข้อมูลอุปกรณ์เสริมสำหรับจัดการด้านภาพอุปกรณ์เสริมสำหรับจัดการด้านภาพของโนเกียให้การถ่ายภาพด้วยมือถือง่ายขึ้น


อุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการส่งข้อความเพิ่มอำนาจในการส่งข้อความและการเก็บข้อความด้วยโทรศัพท์โนเกียของคุณ


อุปกรณ์เสริมสำหรับแบตเตอรี่ให้โทรศัพท์มือถือโนเกียของคุณพร้อมเสมอสำหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่และที่ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จากโนเกีย